Xúc xắc online | Nhận 150K miễn phí

Tin tức

Công văn 40840/CTHN-TTHT ngày 18 tháng 8 năm 2022 hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán

Công văn 40840/CTHN-TTHT ngày 18 tháng 8 năm 2022 hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử trường hợp giảm trừ giá trị quyết toán.

T  rường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP có phát sinh nghiệp vụ giảm trừ giá trị quyết toán công trình (Công trình đã được Công ty lập hóa đơn giấy để giao cho người mua năm 2018), thì:

Đối với hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mã hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.  

Download công văn 

 

Viết bình luận